ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Elke bestelling staat gelijk met een verbintenis van ontvangstneming. Zij behelst de aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden, ongeacht de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. Door deze laatste voorwaarden zijn wij slechts gebonden indien wij ze uitdrukkelijk hebben aanvaard en bevestigd. Elke bestelling moet ondertekend zijn door een bevoegd persoon die gemachtigd is om de insteling te vertegenwoordigen, zo niet kan de bestelling door onze administratieve diensten geweigerd worden.

De verzendingen gebeuren steeds op risico van de klant. In geen geval garanderen wij de transportmiddelen die wij slechts bij wijze van dienstbetoon voor de klant aanwenden, zonder enige verantwoordelijkheid van onzentwege.

Elke levering mag de aantallen gevraagd door de klant met 10% overtreffen.

Wij garanderen geen leveringen op vaste data. Daarom mag van ons geen enkele boete noch vergoeding worden geëist voor een laattijdige levering indien een geval van overmacht de normale gang van onze productie of onze verzending zou verhinderen.

Klachten en terugzendingen worden vanaf 14 dagen na de ontvangst van de goederen niet meer aanvaard.

De koopwaar blijft eigendom van DUTRA n.v. tot de volledige betaling. Ze is betaalbaar op de zetel van DUTRA n.v.

De modellen worden onder het handelsmerk DUTRA verkocht en blijven eigendom van de firma. In geen enkel geval mogen zij aan derden worden afgestaan om nagemaakt te worden. Krachtens de in voege zijnde wetgeving zal elke namaak vervolgd worden.

Bij niet-betaling op voorziene datum zal aan de klant rechtsgeldig en zonder enige aanmaning een intrest van 10% op het openstaand bedrag aangerekend worden en dit ongeacht de eventuele schade- en onkostenvergoeding. De verkoper behoudt zich het recht voor, ingeval van niet-betaling van de rekening op de voorziene termijn, over te gaan tot incassering van het hoofdbedrag, verhoogd met de verwijlintresten en kosten, hetzij per geaccepteerde of niet-geaccepteerde wissel, hetzij per ontvangstbewijs of elke andere wijze van betaling. De kosten door deze incassering veroorzaakt zijn ten laste van de koper.

Mochten wij ons genoopt zien om beroep te doen op de Rechtbank van Koophandel ten einde de betaling van het geheel of gedeeltelijk bedrag van de factuur te bekomen, zal het factuurbedrag met 10% (met een  minimum van 100 €) worden verhoogd, als vergoeding van de door ons opgelopen kosten en geleden schade, ongeacht de gerechtelijke kosten en intresten. Deze verhoging zal verschuldigd zijn los van het feit of er al dan niet tot betaling werd aangemaand en zelfs indien de Rechtbank van Koophandel een uitstel zou verlenen.

Alle betwistingen zullen door de Rechtbank van Koophandel van Nijvel beslecht worden.